Пошук по сайту

З матеріалів нашого сайту з 16.07.2022 р. відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 27, частина 6) виключено всі публікації з контентом російською мовою, ідентичного якому у вигляді публікацій українською мовою у нас немає.

До матеріалів нашого сайту не увійшла інформація, яка є конфіденційною та не підлягає розголошенню за домовленістю із замовниками.

При цитуванні, викладанні матеріалів сайту центру "Пульс" на інших сайтах, соціальних мережах просимо посилатися на джерело   ( http://puls.od.ua ).

При використанні матеріалів у друкованих ЗМІ просимо вказувати Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" як джерело інформації.

РЕТЕЛЬНІШЕ ТРЕБА, ХЛОПЦІ (2)

У нашій практиці бувало всяке. Приводи, на жаль, були, є і, мабуть, будуть. Цього разу приводом до «виступу» стала замітка на сайті 048.ua під назвою "Зганьбилися: Захисники "російського світу" в Одесі не дружать з математикою (ФОТОФАКТ)". Зрозуміло, що звичайний журналіст, як і звичайний редактор і звичайний читач, людина, яка переглядає інформацію в Інтернеті, зовсім не зобов'язана знати - які математичні процедури використовуються в соціологічних дослідженнях при підрахункові результатів. Але є те, що навіть школяру відомо: ОКРУГЛЕННЯ. Ну, а для тих хто забув, подробиці можна знайти в будь-якій онлайн-енциклопедії...

Читати повністю

 

РЕТЕЛЬНІШЕ ТРЕБА, ХЛОПЦІ (1)

Ретельніше треба, хлопці. Загальним виглядом опанували, тепер подробиці не треба пропускати.

© М.  Жванецький

Центр "Пульс" пережив уже вісім великих виборчих кампаній. Іде (де факто) дев'ята. Це не рахуючи локальних (у Теплодарі, Південному, Іллічівську, Ізмаїлі, Білгороді Дністровському, районних в Одесі та області тощо). І знову доводиться, як то кажуть, "виступати". Приводи, на жаль, були, є і, мабуть, будуть.

Не знаю, можливо, збоку це виглядає причіпками педанта. Зрозуміло, що звичайний читач, радіослухач, телеглядач, людина, яка переглядає інформацію в Інтернеті, зовсім не зобов'язана знати, які саме методики, техніки та процедури повинні використовуватися в тих чи інших соціологічних дослідженнях, щоб на виході була така інформація, якій можна довіряти.

Читати повністю

 

ПРО ПЕРЕДВИБІРНІ РЕЙТИНГИ, "ПРАЙМЕРИЗ" І СПРАВЖНЮ СОЦІОЛОГІЮ. ТРАНСКРИПТ ІНТЕРВ'Ю

Вісім років тому, 13 лютого 2002 року, у прямому ефірі Телерадіокомпанії РІАК пройшла програма “До часу”. У ній автору цього матеріалу та ведучій (С. Фабрикант) вдалося за неповних сорок хвилин досить докладно обговорити нормальною російською мовою (а не професійним жаргоном) найважливіші передумови та складові справжнього, професійно підготовленого та проведеного соціологічного дослідження. На виході якого отримуємо якісну, достовірну інформацію. Багато уваги приділялося у програмі та іншим проблемам. В тому числі:

– чому та як робляться у передвиборчий (і не лише) період псевдосоціологічні опитування;

– як їх відрізнити від справжніх, чесно та професійно проведених соціологічних досліджень.

Читати повністю

 

СОЦІАЛЬНА, ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В ОДЕСІ. Оцінки та очікування. Березень 2020 р.

5-7 березня 2020 року Соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс» провів масове вибіркове репрезентативне соціологічне опитування одеситів (18 років і старше). Опитування проводилося на вулицях Одеси в техніці віч-на-віч. Опитано 800 респондентів. Метод формування та обсяг вибіркової сукупності забезпечили можливість достовірно судити за даними вибіркового опитування щодо соціальної, етнолінгвістичної та соціально-політичної ситуації в Одесі. Вибіркова сукупність за контрольованими характеристиками (статтю, віком, районом проживання) являє собою досить точну модель дорослого населення міста.

Загалом у Одесі фактична похибка вибірки за контрольними квотними характеристиками не перевищує ±0,6%.

За контрольними не квотними характеристиками фактична похибка вибірки не перевищує ±3,3%.

Читати повністю

 

ПОКОЛІННЯ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ: ЖИТТЄВІ ПРІОРИТЕТИ, ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ

Соціологічний інформаційно-дослідницький центр “Пульс” (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ) представляють у пресрелізі результати масового репрезентативного опитування молоді України у віці 14-18 років.

Цілі дослідження: виявити основні пріоритети життєдіяльності, соціально-політичні погляди та етнолінгвістичні орієнтації сучасної української молоді, рівень її поінформованості про найбільш значні події осені 2013-весни 2014 рр. в Україні, їх думки щодо суті та оцінки наслідків цих подій тощо.

Опитування проводилося з 4 по 24 квітня 2021 року. Опитано 1200 респондентів (методом самозаповнення анкет респондентами та формалізованого структурованого інтерв'ю "віч-на-віч").

Географія дослідження: вся територія України (крім Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та неконтрольованої території на Сході України).

Вибірка репрезентативна за основними соціально-демографічними характеристиками (стать, вік, тип населеного пункту, макрорегіон).  Статистична похибка вибірки (із ймовірністю 0,95) не перевищує  ± 2,9%. Фактична похибка вибірки за контрольними квотними і неконтрольованими (неквотними) характеристиками не перевищує ± 2,3%.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕСРЕЛІЗ ПОВНІСТЮ

 

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ УКРАИНЦЕВ (в возрасте 14-18 лет)

Социологический информационно-исследовательский центр "Пульс" (г.Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (МЭК) (г.Киев) представляют в пресс-релизе результаты массового репрезентативного опроса молодежи Украины в возрасте 14-18 лет.

Цели исследования: выявить основные приоритеты жизнедеятельности, социально-политические взгляды и этнолингвистические ориентации современной украинской молодежи, уровень ее осведомленности о наиболее значительных событиях осени 2013-весны 2014 гг. в Украине, ее мнения относительно сущности и оценки последствий этих событий.

Опрос проводился с 4 по 24 апреля 2021 года. Опрошено 1200 респондентов (методом самозаполнения анкет респондентами и формализованного структурированного интервью "лицом-к-лицу").

География исследования: вся территория Украины (кроме Автономной Республики Крым, Севастополя и неконтролируемой территории на Востоке Украины).

Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, тип населенного пункта, макрорегион). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95) не превышает ±2,9%. Фактическая погрешность выборки по контрольным квотным и неконтролируемым (неквотным) характеристикам не превышает ±2,3%.

ПРОСМОТРЕТЬ ПРЕСС-РЕЛИЗ ПОЛНОСТЬЮ

 

THE GENERATION OF YOUNG UKRAINIANS (14-18 y.o.)

The Sociological information and research center "Puls" (Odessa) in partnership with the International Expert Club (IEC) (Kiev) presenting in a press release the results of a mass representative survey of Ukrainian youth aged 14-18.

Objectives of the study: to identify the main priorities of life, socio-political views and ethnolinguistic orientations of modern Ukrainian youth, their level of awareness of the most significant events in the autumn of 2013 - spring of 2014 years in Ukraine, their views on nature and assessment of the consequences of these events.

The survey was conducted from 4 to 24 April 2021 year. 1200 respondents were interviewed (by self-filling in questionnaires by respondents and formalized structured interviews "face to face").

Geography of research: the entire territory of Ukraine (except for the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol and uncontrolled territory in the East of Ukraine).

The sample is representative in terms of the main socio-demographic characteristics (gender, age, type of settlement, macroregion). The statistical error of the sample (with a probability of 0.95) does not exceed ± 2.9%. The actual sampling error for control quota and uncontrolled (non-quota) characteristics does not exceed ± 2.3%.

VIEW FULL PRESS RELEASE

 

СОЦИАЛЬНАЯ, ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОДЕССЕ. МАРТ 2020 Г.: ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ

5-7 марта  2020 года Социологический информационно-исследовательский центр «Пульс»  провел  массовый  выборочный репрезентативный социологический опрос одесситов (18 лет и старше). Опрос проводился на улицах Одессы в технике лицом-к-лицу. Опрошено 800 респондентов. Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность достоверно судить по данным выборочного опроса о социальной, этнолингвистической и социально-политической ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по контролируемым характеристикам (полу, возрасту, району проживания) представляет собой достаточно точную модель взрослого населения города.

В целом по Одессе фактическая погрешность выборки по контрольным квотным характеристикам не превышает  ±0,6%.

По контрольным не квотным характеристикам фактическая погрешность выборки не превышает  ±3,3%.

Читать полностью