ВНИМАНИЕ! Мы, т. е. "Социологический информационно-исследовательский центр "Пульс" (Одесса) не проводим в настоящее время никаких опросов.

Ми, тобто "Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" (Одеса) в даний час не проводимо жодних опитувань.

 


Пошук по сайту

З матеріалів нашого сайту з 16.07.2022 р. відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ст. 27, частина 6) виключено всі публікації з контентом російською мовою, ідентичного якому у вигляді публікацій українською мовою у нас немає.

До матеріалів нашого сайту не увійшла інформація, яка є конфіденційною та не підлягає розголошенню за домовленістю із замовниками.

При цитуванні, викладанні матеріалів сайту центру "Пульс" на інших сайтах, соціальних мережах просимо посилатися на джерело   ( http://puls.od.ua ).

При використанні матеріалів у друкованих ЗМІ просимо вказувати Соціологічний інформаційно-дослідницький центр "Пульс" як джерело інформації.

Новини

СОЦІАЛЬНА, ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В ОДЕСІ. Оцінки та очікування. Березень 2020 р.

5-7 березня 2020 року Соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс» провів масове вибіркове репрезентативне соціологічне опитування одеситів (18 років і старше). Опитування проводилося на вулицях Одеси в техніці віч-на-віч. Опитано 800 респондентів. Метод формування та обсяг вибіркової сукупності забезпечили можливість достовірно судити за даними вибіркового опитування щодо соціальної, етнолінгвістичної та соціально-політичної ситуації в Одесі. Вибіркова сукупність за контрольованими характеристиками (статтю, віком, районом проживання) являє собою досить точну модель дорослого населення міста.

Загалом у Одесі фактична похибка вибірки за контрольними квотними характеристиками не перевищує ±0,6%.

За контрольними не квотними характеристиками фактична похибка вибірки не перевищує ±3,3%.

Читати повністю

 

ПОКОЛІННЯ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ: ЖИТТЄВІ ПРІОРИТЕТИ, ПОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ

Соціологічний інформаційно-дослідницький центр “Пульс” (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ) представляють у пресрелізі результати масового репрезентативного опитування молоді України у віці 14-18 років.

Цілі дослідження: виявити основні пріоритети життєдіяльності, соціально-політичні погляди та етнолінгвістичні орієнтації сучасної української молоді, рівень її поінформованості про найбільш значні події осені 2013-весни 2014 рр. в Україні, їх думки щодо суті та оцінки наслідків цих подій тощо.

Опитування проводилося з 4 по 24 квітня 2021 року. Опитано 1200 респондентів (методом самозаповнення анкет респондентами та формалізованого структурованого інтерв'ю "віч-на-віч").

Географія дослідження: вся територія України (крім Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та неконтрольованої території на Сході України).

Вибірка репрезентативна за основними соціально-демографічними характеристиками (стать, вік, тип населеного пункту, макрорегіон).  Статистична похибка вибірки (із ймовірністю 0,95) не перевищує  ± 2,9%. Фактична похибка вибірки за контрольними квотними і неконтрольованими (неквотними) характеристиками не перевищує ± 2,3%.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕСРЕЛІЗ ПОВНІСТЮ

 

ПОКОЛЕНИЕ МОЛОДЫХ УКРАИНЦЕВ (в возрасте 14-18 лет)

Социологический информационно-исследовательский центр "Пульс" (г.Одесса) в партнерстве с Международным экспертным клубом (МЭК) (г.Киев) представляют в пресс-релизе результаты массового репрезентативного опроса молодежи Украины в возрасте 14-18 лет.

Цели исследования: выявить основные приоритеты жизнедеятельности, социально-политические взгляды и этнолингвистические ориентации современной украинской молодежи, уровень ее осведомленности о наиболее значительных событиях осени 2013-весны 2014 гг. в Украине, ее мнения относительно сущности и оценки последствий этих событий.

Опрос проводился с 4 по 24 апреля 2021 года. Опрошено 1200 респондентов (методом самозаполнения анкет респондентами и формализованного структурированного интервью "лицом-к-лицу").

География исследования: вся территория Украины (кроме Автономной Республики Крым, Севастополя и неконтролируемой территории на Востоке Украины).

Выборка репрезентативна по основным социально-демографическим характеристикам (пол, возраст, тип населенного пункта, макрорегион). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95) не превышает ±2,9%. Фактическая погрешность выборки по контрольным квотным и неконтролируемым (неквотным) характеристикам не превышает ±2,3%.

ПРОСМОТРЕТЬ ПРЕСС-РЕЛИЗ ПОЛНОСТЬЮ

 

THE GENERATION OF YOUNG UKRAINIANS (14-18 y.o.)

The Sociological information and research center "Puls" (Odessa) in partnership with the International Expert Club (IEC) (Kiev) presenting in a press release the results of a mass representative survey of Ukrainian youth aged 14-18.

Objectives of the study: to identify the main priorities of life, socio-political views and ethnolinguistic orientations of modern Ukrainian youth, their level of awareness of the most significant events in the autumn of 2013 - spring of 2014 years in Ukraine, their views on nature and assessment of the consequences of these events.

The survey was conducted from 4 to 24 April 2021 year. 1200 respondents were interviewed (by self-filling in questionnaires by respondents and formalized structured interviews "face to face").

Geography of research: the entire territory of Ukraine (except for the Autonomous Republic of Crimea, Sevastopol and uncontrolled territory in the East of Ukraine).

The sample is representative in terms of the main socio-demographic characteristics (gender, age, type of settlement, macroregion). The statistical error of the sample (with a probability of 0.95) does not exceed ± 2.9%. The actual sampling error for control quota and uncontrolled (non-quota) characteristics does not exceed ± 2.3%.

VIEW FULL PRESS RELEASE

 

СОЦИАЛЬНАЯ, ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОДЕССЕ. МАРТ 2020 Г.: ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ

5-7 марта  2020 года Социологический информационно-исследовательский центр «Пульс»  провел  массовый  выборочный репрезентативный социологический опрос одесситов (18 лет и старше). Опрос проводился на улицах Одессы в технике лицом-к-лицу. Опрошено 800 респондентов. Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность достоверно судить по данным выборочного опроса о социальной, этнолингвистической и социально-политической ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по контролируемым характеристикам (полу, возрасту, району проживания) представляет собой достаточно точную модель взрослого населения города.

В целом по Одессе фактическая погрешность выборки по контрольным квотным характеристикам не превышает  ±0,6%.

По контрольным не квотным характеристикам фактическая погрешность выборки не превышает  ±3,3%.

Читать полностью

 

ОЦІНКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЗВЕРНЕНЬ ДО ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

В Аналитическом отчете приведены результаты анализа данных репрезентативного массового телефонного опроса одесситов, обращавшихся в 2018 году в главный офис городского Центра предоставления административных услуг или в его районные отделения. В апреле 2019 г. Были опрошены 500 респондентов из числа физических лиц и 200 респондентов-представителей юридических лиц. Цель опроса – дать клиентам Центра возможность высказать свое мнение о работе этого Центра, его сотрудников, о том, что нужно сделать, чтобы нашим согражданам можно было решать свои проблемы с помощью Центра как можно проще, в комфортных условиях, с минимальными затратами сил и времени. Опрос проводился по заказу Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета. Опрос анонимный. Впервые была разработана и использована технология проведения опроса по телефону, которая обеспечила, что ни наши заказчики, ни сотрудники «Пульса» никоим образом не могут определить, с какого телефонного номера получены те ответы, которые зафиксированы в определенной анкете, данные из которой затем записываются в компьютер для последующего математико-статистического анализа.

Читать полностью